REKRUTACJA
DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „SIARKA”  W TARNOBRZEGU

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:   ul. Sienkiewicza 159A,  39 – 400 Tarnobrzeg

Dodatkowe informacje dotyczące naboru uzyskać  można pod numerem telefonu: 15 814 38 23 lub 533 331 869

 Jeśli myślisz o nauce w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego „SIARKA” w Tarnobrzegu, to będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły.  
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Zaświadczenie od lekarza (sportowego) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole sportowej.

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego i 3 zdjęcia.

Podanie do szkoły należy złożyć w sekretariacie.

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE KLAS SMS

Terminy egzaminów sprawnościowych  SMS (piłka nożna):
Szkoła podstawowa –
Liceum –

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „SIARKA”
W TARNOBRZEGU

W celu rekrutacji uczniów powołana zostaje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • Organ prowadzący szkołę
  • Dyrektor szkoły
  • Trenerzy prowadzący egzamin sprawnościowy

 O doborze kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „SIARKA” w Tarnobrzegu decydują:

1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza sportowego lub poradnię sportowo – lekarską

2. Liczba uzyskanych punktów podczas sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (nie obowiązuje w roku 2020).

3. Wyniki klasyfikacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ocena z zachowania ucznia oraz za inne osiągnięcia.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Sprawdzian sprawności ogólnej i specjalnej.

Jeśli myślisz o nauce w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „SIARKA” w Tarnobrzegu, to będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły.  
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Zaświadczenie od lekarza (sportowego) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole sportowej.

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego i 3 zdjęcia.

Podanie do szkoły należy złożyć w sekretariacie.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

7 + 8 =