Rekrutacja 2018/2019

 REKRUTACJA
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO "SIARKA"  W TARNOBRZEGU

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:

  ul. Kopernika 49,  39 - 400 Tarnobrzeg

Dodatkowe informacje dotyczące naboru uzyskać  można pod numerem telefonu: 15 814 38 23 lub 533 331 869

 

Jeśli myślisz o nauce w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego "SIARKA"
w Tarnobrzegu, to będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 3. Zaświadczenie od lekarza (sportowego) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole sportowej.
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego i 3 zdjęcia.

Podanie do szkoły należy złożyć w sekretariacie do 4 czerwca 2018 roku.

 

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE KLAS SMS

Terminy egzaminów sprawnościowych  SMS (piłka nożna):
Szkoła podstawowa –
Liceum –

 

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „SIARKA” W TARNOBRZEGU

 W celu rekrutacji uczniów powołana zostaje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Organ prowadzący szkołę
 • Dyrektor szkoły
 • Trenerzy prowadzący egzamin sprawnościowy

 O doborze kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „SIARKA” w Tarnobrzegu decydują:

 1. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza sportowego lub poradnię sportowo – lekarską
 2. Liczba uzyskanych punktów podczas sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 3. Wyniki klasyfikacji na świadectwie ukończenia gimnazjum, ocena z zachowania ucznia oraz za inne osiągnięcia.
 4. Sprawdzian sprawności ogólnej i specjalnej.
Back to top